Dienstweigering!

afbeelding van P Geertsma

Wanneer er binnen een land sprake is van dienstplicht zijn er ook mensen die niet aan die plicht gehoor willen geven en weigeren om hun militaire dienstplicht te vervullen. Dit wordt meestal dienstweigering genoemd. Dienstweigering kan om verschillende redenen plaatsvinden. Vaak worden religieuze of politieke redenen aangevoerd. Ook zijn er bijvoorbeeld mensen met bepaalde levensbeschouwelijke ideeën die hun dienstplicht daar niet mee kunnen rijmen. Vaak zijn het mensen die principieel iets tegen het leger hebben omdat ze bijvoorbeeld een passifist zijn of niet in een autoritaire organisatie passen.

Wanneer een dienstweigeraar niet voldoende kon aantonen waarom hij niet in dienst wilde en kon gaan werd het beleid van de overheid strakker. Om een zo groot mogelijk leger te hebben moest de overheid wel maatregelen nemen tegen zogenoemde totaalweigeraars. Deze belanden soms zelfs in de gevangenis maar meestal werd er naar een middenweg gezocht. Dienstplicht en dienstweigering zijn overigens nu niet meer aan de orde omdat we nu in Nederland een beroepsleger hebben met mensen die bewust voor het leger (Nederlandse krijgsmacht) hebben gekozen. Veel dienstplichtigen kijken trouwens vaak wel tevreden terug op de tijd dat ze in dienst waren geweest.